19.11.2013 року проводилась перевірка відповідності відділень

КМУ  «Обласне бюро судово-медичної експертизи»


             19.11.2013 року проводилась перевірка відповідності відділень КМУ  «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації:відділення судово-медичної  цитології; відділення судово-медичної  токсикології; відділення судово-медичної імунології;  відділення судово-медичної криміналістики, які атестувались на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, про що складений відповідний акт:


АКТ
за результатами перевірки відповідності відділень  КМУ
«Обласне бюро судово-медичної експертизи»  


1. Комісія з перевірки відділень КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» для визначення їх відповідності критеріям атестації, установленим щодо робіт з проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду у складі: 
           Голова комісії:  

            Собчук А.М.  -             провідний   метролог   Департаменту   охорони   здоров’я Хмельницької    облдержадміністрації;

           Члени комісії:

           Шварковська А.А.  - головний позаштатний спеціаліст з клінічної  лабораторної Департаменту    охорони  здоров’я  та цивільного захисту населення    Чернівецької ОДА;  
           Козицька Н.В.  -        начальник    Хмельницького    обласного    бюро    судово-медичної  експертизи;;
           Бендус О.М.    -         в.о. завідувача   відділенням   судово-медичної  гістології Львівського  обласного  бюро  судово-медичної  експертизи;
           Дуда І.Б.          -         завідувач   відділенням   судово-медичної   криміналістики Львівського  обласного  бюро  судово-медичної  експертизи;
           Герасимчук А.О.  -   завідувач      відділенням      судово-медичної      імунології Тернопільського     обласного     бюро     судово-медичної експертизи;
           Срібний М.П.  -        завідувач    відділенням    судово-медичної    токсикології Тернопільського     обласного     бюро     судово-медичної експертизи;
           Шух Я.В.  -             заступник генарального директора "Буковинастандартметрологія"     

     Призначена МОЗ України наказ №19 від 06.11.2013 року 19 листопада 2013 року провела перевірку відповідності відділень КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» (надалі відділень)  критеріям атестації, установленим щодо робіт з проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (ДМН).

2. Перевірка відділень проводилась відповідно до програми, затвердженої органом з атестації, яка додається до цього акту.
3. За результатами перевірки комісія встановила:
3.1.   Відділення є окремими структурними підрозділами КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» і їх  діяльність пов’язана з використанням результатів вимірювань, які вони проводять. Призначення, функції, права та обов’язки викладені в документі „Положення про відділення  КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи».
3.2.   Організаційна структура, фактичний склад співробітників та їх кваліфікація забезпечують проведення вимірювань у заявленій галузі атестації на належному рівні. Атестація фахівців проведена у  встановленому  в установі порядку.  В  наявності посадові  інструкції, у яких відображено функціональні обов’язки, права та відповідальність, вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи фахівців.
3.3.   Відділення забезпечені    лабораторними    приміщеннями,    необхідними    для    виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі атестації, стан яких відповідає чинним санітарним нормам і правилам.
Умови, в яких проводяться вимірювання, контролюються на відповідність вимогам санітарних норм і правил, правил техніки безпеки, вимогам методик виконання вимірювань та вимогам експлуатаційної документації на ЗВТ.
Атестація робочих місць проведена. Складені паспорти робочих місць. В наявності свідоцтва про їх атестацію.
Доступ   до   робочого  місця проведення вимірювань, осіб, що не є співробітниками відділу, контролюється.
3.4.   Відділення  достатньо   забезпечені   нормативними   документами   (НД)   і   методиками виконання вимірювань.
 Актуалізація НД проведена в порядку встановленому в установі.
3.5.   Система забезпечення якості проведення вимірювань викладена в „Настанові з якості” і відповідає заявленій галузі атестації.
3.6.   У відділеннях  є порядок реєстрації та зберігання заявок на проведення вимірювань, ведуться журнали обліку результатів вимірювань, які прошнуровані і скріплені печаткою установи.
3.7.   Відділення  забезпечені засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувальним обладнанням (ВО) для проведення вимірювань у заявленій галузі атестації. Стан їх задовільний. Всі ЗВТ мають чинні повірочні тавра, свідоцтва про повірку, ВО-атестати.
3.8.   Перелік ЗВТ, які знаходяться в експлуатації і підлягають повірці складений та погоджений в установленому порядку та виконується.
4.    Зауваження та пропозиції:
4.1. Забезпечити робочі приміщення кондиціонерами для підтримки температурно-вологісного режиму відділень.
4.2. Придбати та встановити витяжну шафу.
5.    За результатами перевірки комісія вважає за доцільне рекомендувати МОЗ України надати право проведення вимірювань відділенням КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» сфері поширення ДМП згідно заявленої галузі атестації терміном на п’ять років.