МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
 N 6 від 17.01.95                     Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      26 липня 1995 р.
                                      за N 258/794
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
17.01.95 р. N 6 ( z0248-95 )
 
Положення
про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим)

 
     1. Бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим) (в подальшому - бюро) є державними спеціалізованими установами, що входять до структури закладів охорони здоров'я України.
     Основною діяльністю бюро є проведення судово-медичних експертиз, що призначаються особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддєю чи судом з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об'єктів, що містять інформацію про обставини справи.
     Бюро повинні також сприяти поліпшенню охорони здоров'я населення.
 
     2. Завдання бюро:
     2.1. Забезпечення та проведення судово-медичних експертиз трупів у випадках насильницької смерті або при підозрі на застосування насильства, а також за інших обставин, що обумовлюють необхідність проведення також експертизи, для вирішення питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддєю чи судом;
     2.2. Забезпечення та проведення судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, з приводу статевих злочинів та вирішення інших питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддєю чи судом;
     2.3. Забезпечення та проведення судово-медичної експертизи речових доказів;
     2.4. Забезпечення та проведення судово-медичної експертизи за матеріалами кримінальних та цивільних справ;
     2.5. Забезпечення участі судово-медичних експертів у судових засіданнях, а також як фахівців у галузі судової медицини при проведенні невідкладних та інших слідчих дій;
     2.6. Підвищення якості експертизи шляхом впровадження у судово-медичну практику нових методів дослідження, що затверджені Міністерством охорони здоров'я (надалі - МОЗ) України, та постійним удосконаленням діяльності судово-медичних експертів;
     2.7. Забезпечення проведення експертиз у встановлені строки;
     2.8. Систематичне інформування керівників закладів охорони здоров'я про всі дефекти та недоліки у наданні медичної допомоги населенню, що були виявлені при проведенні судово-медичних експертиз;
     2.9. Забезпечення участі судово-медичних експертів у клінічних та клініко-анатомічних конференціях;
     2.10. Негайне повідомлення відповідних служб охорони здоров'я про випадки гострозаразних, у тому числі особливо небезпечних, захворювань, що були виявлені;
     2.11. Узагальнення та аналіз судово-медичного матеріалу з метою проведення органами охорони здоров'я заходів профілактики виробничого, вуличного та побутового травматизму, отруєнь, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, раптової смерті та інших питань, що можуть сприяти поліпшенню медичного обслуговування населення;
     2.12. Проведення заходів щодо спеціалізації та підвищення кваліфікації судово-медичних експертів шляхом періодичного проходження підготовки в інститутах удосконалення лікарів та інших відповідних закладах охорони здоров'я;
     2.13. Систематичне проведення роботи з підвищення ділової кваліфікації працівників бюро.
 
     3. В адміністративно-господарському відношенні бюро підпорядковані відповідному управлінню охорони здоров'я.
     4. У організаційному та науково-методичному відношенні бюро підпорядковані МОЗ України.
     5. Чисельність штатів бюро затверджується керівником управління охорони здоров'я згідно з діючими нормативними навантаженнями та штатними нормативами.
     6. Фінансування бюро здійснюється з місцевих бюджетів.
 
     7. У складі бюро повинні бути такі структурні підрозділи:
     7.1. Відділ судово-медичної експертизи трупів;
     7.2. Відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб;
     7.3. Відділ чергових судово-медичних експертиз;
 
     7.4. Відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична лабораторія), який складається з:
     7.4.1. Відділення судово-медичної гістології;
     7.4.2. Відділення судово-медичної імунології;
     7.4.3. Відділення судово-медичної криміналістики;
     7.4.4. Відділення судово-медичної токсикології;
     7.4.5. Відділення судово-медичної цитології;
 
     7.5. Відділ комісійних судово-медичних експертиз;
     7.6. Організаційно-методичний відділ;
     7.7. Міські (міст обласного підпорядкування) та районні (міжрайонні) відділення бюро судово-медичної експертизи;
     7.8. Адміністративно-господарська частина з канцелярією та архівом.
 
Примітки: 1. При  наявності   у  складі  відділу   судово-медичної
             експертизи трупів  більш  як  одного моргу один з них
             (основний) набуває статусу відділу,  інші  -  статусу
             відділення цього відділу.
          2. Перелік структурних підрозділів бюро  та  їх  штатний
             розпис можуть бути змінені  начальником бюро згідно з
             виробничою необхідністю та наявними коштами.

     8. Міські (міст обласного підпорядкування) та районні (міжрайонні) відділення бюро організуються поза обласними центрами, де розташоване бюро, з урахуванням фактичного обсягу судово-медичної роботи та віддаленості відділення від бюро. Згідно з виробничою необхідністю та наявністю відповідних коштів до їх складу можуть входити будь-які структурні підрозділи.
     Завідуючі міськими (міст обласного підпорядкування) та районними (міжрайонними) відділеннями бюро в організаційному, науково-методичному та адміністративно-господарському відношенні підпорядковані начальнику бюро, до складу якого входить відділення.
     9. Керівництво діяльністю бюро здійснюється на засадах єдиноначальності начальником бюро, який одночасно є головним фахівцем з судової медицини відповідного органу охорони здоров'я.
     10. Начальники бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та начальник республіканського бюро (Автономної Республіки Крим) судово-медичної експертизи призначаються та звільнюються керівниками відповідного органу охорони здоров'я з урахуванням думки Головного судово-медичного експерта МОЗ України.
     11. Бюро користуються правами юридичної особи, мають печатки (гербову, просту, для пакетів) та штампи із зазначенням своєї повної назви.
     Відділи та відділення бюро мають печатки (просту, для пакетів) та штампи із зазначенням своєї повної назви.
     12. Бюро зобов'язані мати правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників.
     13. Бюро ведуть документацію та надають звіти, що стосуються судово-медичної експертизи, за формами і за приналежністю у строки, затверджені МОЗ України.
     Бухгалтерські, статистичні та інші звіти здійснюються відповідно до чинного законодавства.
     14. Бюро можуть бути навчальними базами вищих медичних навчальних закладів, інститутів (факультетів) удосконалення лікарів.
     15. При проведенні у процесі практичних знань професорсько-викладацьким складом кафедр судової медицини судово-медичних експертиз бюро забезпечують проведення досліджень речових доказів в обсязі, що є необхідним для надання експертного висновку.
     16. Контроль за проведенням судово-медичних експертиз, що виконуються під час навчального процесу, і складанням відповідної документації викладачами кафедр судової медицини здійснюється завідуючим кафедрою та начальником бюро.
     Дана документація повинна зберігатися в архіві бюро.
     17. При бюро створюється методична рада, діяльність якої здійснюється відповідно до Положення про методичну раду бюро, що затверджено наказом МОЗ України N 6 ( z0248-95 ) від 17 січня 1995 року.
     18. Науково-дослідні інститути, вищі навчальні, лікувально-профілактичні та інші установи, що входять до системи закладів охорони здоров'я України, зобов'язані сприяти бюро у виконанні завдані, покладених на них, шляхом надання науково-практичної та консультативної допомоги.
     19. Органи охорони здоров'я забезпечують бюро судово-медичної експертизи відповідними приміщеннями, обладнанням, матеріально-технічним постачанням; надають кабінети в амбулаторно-поліклінічних установах та морги в лікарнях, автомобільний транспорт, при необхідності - санітарну авіацію; всебічно сприяють судово-медичним експертам при виконанні службових обов'язків (надання медичних документів, проведення аналізів, консультація спеціалістів, участь в комісіях тощо).