ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
18 березня 2014 року                                 Н А К А З                                  №15 Заг. §1

м. Чернівці

Затверджено
 наказ Департаменту ОЗ та ЦЗН ОДА
 14.03.2014 № 228

Методичні рекомендації з питань отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами галузі охорони здоров'я області.
1. Керівник закладу галузі охорони здоров'я області:
   1.1. Видає наказ про порядок прийому благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, в якому має бути передбачено порядок прийому та використання внесків, перелік матеріально-відповідальних осіб, які мають право приймати благодійні внески, порядок контролю за отриманням, надходженням та використанням благодійної допомоги.
   1.2. Доводить до працівників закладу затверджений порядок прийому благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб (наказ).
  1.3. З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів у закладі систематично забезпечує:
    - звітування перед працівниками (на зборах трудового колективу, оперативних нарадах тощо) про стан надходження та напрямки використання благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб;
     – інформування громадськості про надходження і використання благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті закладу;
    – роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з пацієнтів у вигляді благодійних внесків.
    1.4. На території закладу в місцях, доступних для людей забезпечує розміщення наступної інформації:
- звернення колективу закладу до громадськості про надання (за бажанням) посильної фінансової допомоги, стан фінансового забезпечення бюджетними коштами на потреби, пов’язаними з основною діяльністю закладу;
- інформацію щодо порядку прийому благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб (зразок заяви, банківські реквізити, тощо);
- місцезнаходження приміщення каси закладу, найближчих відділень установ банків, тощо;
- напрямки використання благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних закладу.
2. Матеріально-відповідальна особа з прийому благодійних (добровільних) внесків здійснює прийом готівки від фізичних та юридичних осіб виключно через касу закладу.
Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватись.
Оприбуткування готівки в касі здійснюється на підставі заяви від фізичної (юридичної) особи із зазначенням прізвища, адреси проживання, суми внеску та прибуткового касового ордеру. За бажанням благодійника, в заяві можуть бути визначені конкретні напрямки використання коштів. Якщо благодійник не визначив спрямування благодійного внеску, то його визначає керівник відповідно до першочергових потреб, пов’язаних з основною діяльністю закладу.
Про приймання готівки в касу фізичній особі видається засвідчена печаткою закладу квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера.
Благодійні кошти зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок «Суми за дорученнями», відкритий в територіальних органах казначейства.
3. Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, за власним бажанням можуть бути сплачені через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки. Приймання готівки від фізичних осіб здійснюється банківськими установами за заявою на переказ готівки на рахунок закладу з наданням квітанції, що підтверджує внесення готівки до каси банку.
4. Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до закладу повинна також фіксуватись. Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги в закладі наказом керівника створюється комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його керівнику на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість. Один примірник акта оприбуткування передається в бухгалтерію закладу в триденний строк. Для реєстрації актів оприбуткування ведеться Журнал реєстрації актів оприбуткування матеріальних цінностей.
Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими потім можна відобразити в обліку отриману допомогу.
5.    Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання закладом платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.
6. Бухгалтерський облік надходження та використання благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб ведеться відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ».


Зразок


   ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ _______________________!
                                                    (найменування закладу)
             
                    Колектив ____________________ щиро дякує Вам за те,що Ви обрали наш заклад для  отримання якісної медичної допомоги для покращення стану Вашого здоров’я.
                Одночасно доводимо до Вашого відома, що на сучасному етапі господарювання лікарня забезпечується бюджетними коштами лише на ____% від потреби, що не дає можливості у повному обсязі задовільнити Ваше конституційне право  у сфері медичного обслуговування.
    Виникнення складної  економічної кризи в країні спричинило  дефіцит фінансових ресурсів.
               Покладаємося на Вашу гуманність та просимо за бажанням приєднатися до залучення додаткових джерел  фінансових ресурсів на утримання закладу - блогодійних пожертвувань.
     Порядок отримання, використання та обліку благодійних пожертвувань регламентовано постановою Кабінету Міністрів України №1222 від 04.08.2000 року.
                Благодійні пожертвування (внески)  приймаються  виключно за Вашою особистою заявою в касі закладу, яка розташована……….
            Також, благодійну (добровільну) допомогу можна здійснити шляхом перерахування коштів у найближчих відділеннях установ банків, які знаходяться за адресою: ____________ на  наш розрахунковий рахунок.
               

Реквізити для перерахування коштів на розрахунковий рахунок:
Найменування закладу____________________
 Код ЄДРПОУ        _____________________
 МФО                      _____________________
 Розрахунковий рахунок №_________________
 В ГУДКСУ у Чернівецькій області м.Чернівці
 Призначення платежу:
 -благодійний (добровільний) внесок на ______________.